Conditii generale de afaceri

I. Domeniul de valabilitate

1. ROMVEGA furnizează produse și servicii pe baza următoarelor condiții generale de livrare. Modificările de orice fel trebuie efectuate în formă scrisă. Orice abatere a părții contractante nu se aplică chiar dacă acestea nu sunt contrazise în mod explicit în cazuri individuale.

2. Aceste condiții generale se aplică și în cazul tuturor contractelor ulterioare, fără a fi nevoie să se facă trimitere specială la acestea.

3. Menționăm aici că transportul / exportul de bunuri (produse, software, tehnologie), pentru îndeplinirea contractului, este supus legislației europene, din Romania și din statele companiilor producatoare privind comerțul exterior, iar livrarea poate fi, de asemenea, supusă restricțiilor și interdicțiilor privind controlul exporturilor. Legislația relevantă este în special Regulamentul (CE) nr. 428/2009 (Regulamentul cu privire la utilizarea cu dublă utilizare) și apendicele acestuia. În plus, există reglementări europene și naționale privind embargoul împotriva anumitor țări și persoane care interzic fie livrarea, fie condiționează acordarea livrării. La plasarea comenzii, clientul se obligă să accepte și să respecte reglementările europene , din Romania și din statele companiilor producatoare privind controlul exporturilor. În plus, clientul este de acord să nu lase mărfurile să fie livrate, direct sau indirect, unor programe nucleare civile în țările menționate in legislatia de referinta, cu excepția cazului în care are permisele necesare.

II. Oferte, Preturi

1. Toate ofertele pot fi revizuite, în măsura în care nu au fost declarate obligatorii.

2. Cu oferte desemnate ca fiind obligatorii, un contract poate fi încheiat în cazul în care cumpărătorul acceptă oferta în termen de două săptămâni de la data ofertei. După expirarea acestui termen limită, ROMVEGA nu mai este obligata la mentinerea ofertei. Comenzile conduc la un contract final numai după confirmarea  ROMVEGA. ROMVEGA își rezervă dreptul de a refuza o comandă sau de a solicita garanții.

3. Descrierile și datele referitoare la dimensiuni din listele de prețuri și documentele tehnice nu creaza obligatii contractuale, atâta timp cât nu sunt confirmate explicit în scris. ROMVEGA își rezervă dreptul de a modifica desenele și componentele în interesul dezvoltării tehnice până la data livrării.

4. Preturile ROMVEGA nu includ TVA-ul curent si sunt exprimate in EURO. Plata se face in lei la cursul de cumparare al valutei de catre societatile comerciale valabil in ziua facturarii la Banca Transilvania. Acestea nu includ, de asemenea, costurile pentru ambalaje, transporturi, asigurări sau alte costuri de expediere.

5. În cazul în care o comandă este livrată mai târziu de șase luni de la încheierea unui contract (din motive care îi revin clientului), se aplică prețul de catalog curent la momentul livrării; în cazul în care a fost stipulat un alt preț decât prețul de listă, acest preț va fi majorat cu aceeași rată a prețului de listă.

6. Dacă, la cererea clientului, s-au efectuat modificări tehnice suplimentare care au condus la costuri suplimentare pentru ROMVEGA, aceste costuri vor fi taxate separat. Clientul este responsabil pentru furnizarea corecta datelor si parametrilor aplicatiei ce face obiectul solicitarilor in vederea identificarii produsului potrivit. Deasemenea, Clientul raspunde pentru verificarea caracteristicilor tehnice ale produselor oferite si este singurul in masura sa decida daca produsele/echipamentele sunt adecvate scopului sau. ROMVEGA poate pune la dispozitia clientului toate informatiile detinute in acel moment despre produsele oferite, caracteristici, destinatia lor si experienta anterioara.

7. ROMVEGA pretinde dreptul de proprietate și dreptul de autor asupra cotelor, desenelor tehnice și altor documente emise sau traduse. Aceste documente pot fi puse la dispoziția unei părți terțe numai cu consimțământul ROMVEGA.

III. Livrări, transfer de risc

1. Livrarile parțiale sunt permise și obligă clientul să efectueze o plată proporțională corespunzătoare, cu excepția cazului în care acceptarea transferurilor parțiale este complet nerezonabilă.

2. Livrările se fac pe cheltuiala cumpărătorului. Riscul trece la cumpărător în momentul în care mărfurile sunt predate unui agent de expediere sau transportatorului.

IV. Termenul de livrare și data livrării

1. Termenele de livrare specificate de ROMVEGA sunt doar aproximative și pot fi modificate, cu excepția cazului în care există termene fixe stabilite în contractele individuale. Acestea sunt precise numai dacă ROMVEGA a primit la timp de la client documentele, permisele, aprobările necesare pentru ca sa intre în vigoare contractul, precum și orice plăți prestabilite.

2. În cazurile de forta majora sau de circumstanțe asupra cărora ROMVEGA nu are control (de exemplu, măsurile luate de autorități, greva, blocarea, eșecul echipamentului, problemele legate de achizițiile materiale, întreruperea traficului etc., de asemenea, dacă se întâmplă cu un subcontractant ), termenele de livrare - și cele confirmate - vor fi prelungite corespunzător. Acest lucru se aplică și în cazul în care circumstanțele menționate mai sus apar atunci când o livrare a fost deja împiedicată din alte motive. Dacă, din cauza acestor circumstanțe, este imposibil sau nerezonabil ca ROMVEGA să-și îndeplinească obligația de livrare, ROMVEGA va fi eliberată de obligația sa. În cazul în care întârzierea livrării depășește sase luni (1*), ROMVEGA și clientul au dreptul să anuleze partea din contract care nu a fost încă îndeplinită.

3. În cazul în care, după încheierea contractului, clientul solicită modificări care influențează durata producției, termenele de livrare trebuie renegociate. Același lucru este valabil dacă clientul nu își respectă în mod corespunzător obligația de a coopera sau de a plăti.

V. Plăți

1. Plățile produselor se efectueaza integral la comanda pe baza facturii proforma în termen de 5 de zile de la data facturării.

2. În cazul în care solicitarea pecuniară a ROMVEGA va fi pusă în pericol de dificultățile financiare întâmpinate de client după încheierea contractului sau emiterea comenzii (acest lucru se întâmplă în special dacă există o cerere de insolvență), ROMVEGA are dreptul să trimită produse cu plata ramburs, sa solicite plata în avans, sa rețina mărfurile care nu au fost încă livrate, precum și sa opreasca lucrările la comenzile curente și sa anuleze contractele deja încheiate cu clientul, în măsura în care clientul nu a efectuat o plată în avans sau nu a furnizat garanții. ROMVEGA își rezervă dreptul de a aplica alte pretenții, în special în cazul neîndeplinirii obligațiilor.

3. Clientul are dreptul la compensatie numai în cazul revendicărilor incontestabile sau validate.

VI. Rezerva proprietatii

1. Mărfurile livrate rămân proprietatea ROMVEGA până când toate creanțele existente sau viitoare rezultate din tranzacțiile de afaceri sunt decontate. Acest lucru se aplică și cazurilor în care creanțele individuale sau toate creanțele sunt incluse într-un cont curent, al carui sold a fost calculat și recunoscut. 

2. Clientul are dreptul să vândă mărfurile în cursul normal al afacerilor numai dacă, prin aceasta, cedează către ROMVEGA toate creanțele pe care le are față de clientul său sau de o altă terță parte prin actul de revânzare. Clientul nu are dreptul să dispună de proprietatea rezervată în alte moduri, cum ar fi punerea ei în gaj sau transferarea dreptului de proprietate. Dacă se restituie bunurile reînnoite, fie în stare inițială, fie prelucrate și combinate cu alte articole care sunt în exclusivitate proprietatea clientului, clientul cedează în totalitate creanțele care apar prin revânzare. Dacă bunurile rezervate - după procesare / combinare - sunt vândute de client împreună cu mărfuri care nu aparțin ROMVEGA, clientul cedează către ROMVEGA creanțele în cuantumul valorii proprietății rezervate și plasează ROMVEGA prima pe lista de prioritati. În cazul în care există un cont deschis între client și cumpărătorul său, cesiunea nu acoperă doar soldul contului recunoscut , ci și orice surplus care, fără evaluare și aprobare, poate fi utilizat ca plată. Până la revocarea de către ROMVEGA, clientul este autorizat, de asemenea, după cesiune, să colecteze creanțele. Autoritatea ROMVEGA de a colecta creanțele nu este afectată de aceasta; cu toate acestea, ROMVEGA se angajează să nu colecteze creanțele și să nu revoce autoritatea clientului de a colecta creanțele atâta timp cât își îndeplinește obligațiile financiare conform regulilor. ROMVEGA poate solicita clienților să facă cunoscute creanțele și debitorii cedați, să furnizeze informațiile necesare pentru colectare, să predea documentele aferente și să notifice datoriilor cesiunea de creanțe.

În cazul în care clientul procesează proprietatea rezervată sau o modifică pentru ROMVEGA în calitate de producător, acest lucru are loc fără angajamente pentru ROMVEGA. În cazul în care clientul procesează, conectează, amestecă sau combină proprietatea rezervată cu alte mărfuri care nu aparțin ROMVEGA, ROMVEGA devine asociat al articolului nou creat, cu o cotă care corespunde proporției proprietății re-difuzate cu alte mărfuri la momentul respectiv a avut loc procesarea, conectarea, amestecarea sau combinarea. În cazul în care clientul dobândește proprietatea exclusivă asupra articolului nou creat, se înțelege că clientul va acorda coproprietatea ROMVEGA a articolului nou creat proporțional cu valoarea proprietății rezervate prelucrate, conectate, mixte sau combinate și o va ține în custodie în condiții de siguranță pentru ROMVEGA gratuit.

3. Clientul se obligă să vândă marfa livrată de ROMVEGA numai cu condiția să își rezerve dreptul de proprietate asupra acestei mărfuri până când cumpărătorul său va plăti integral prețul de achiziție. Clientul va prevedea, de asemenea, că, în cazul în care, datorită revânzării, prelucrării, conectării sau combinării, rezervarea de proprietate devine nulă și neavenită, o proprietate asupra articolului nou creat sau a creanțelor care rezultă din acesta își vor lua locul.

4. În cazul în care există o neplată sau o cerere de inițiere a procedurii de insolvență asupra activelor clientului, ROMVEGA are dreptul să solicite transferarea imediată a proprietății (bunurilor) rezervate. Acest act de a lua înapoi proprietatea nu înseamnă o reziliere din contract. În același timp, creanțele nerezolvate devin scadente.

5. Clientul este obligat să asigure proprietatea rezervată împotriva tuturor daunelor asigurabile. Acesta va ceda în avans creanțele care rezultă din contractul de asigurare către ROMVEGA și va furniza o dovadă de reexaminare a încheierii contractelor.

6. În cazul în care o terță parte are acces la proprietatea rezervată sau la creanțele existente în locul acesteia, clientul trebuie să notifice imediat (documentele relevante incluse) către ROMVEGA.

VII. Garanție și Răspundere

1. ROMVEGA oferă o garanție pentru defectele de calitate așa cum este descris în următoarele clauze.

2. Părțile care au fost defecte atunci când a avut loc transferul riscului vor fi reparate sau înlocuite cu ROMVEGA după cum consideră necesar. Comunicările privind defectele sau plângerile clienților trebuie să fie efectuate în scris, fără întârziere. Piesele înlocuite devin din nou proprietatea ROMVEGA și vor fi înmânate către ROMVEGA la cerere.

3. Perioada de garanție obișnuită este de 24 de luni. Perioada de garanție pentru o piesă înlocuită și pentru recondiționare este de șase luni; acesta rulează, totuși, cel puțin până la data expirării perioadei de garanție originale a articolului livrat.

4. În cazul unei livrări de inlocuire, ROMVEGA suportă costul piesei de schimb, inclusiv expedierea la locul de livrare convenit inițial în contract, dar nu costul dezasamblării și reinstalării sau alte cheltuieli. În cazul în care clientul solicită trimiterea articolului într-o altă locație sau dacă ROMVEGA furnizează servicii la sediul clientului, clientul își asumă costurile suplimentare care apar prin prezenta.

5. Dacă reparația sau înlocuirea nu este posibilă sau a eșuat cel puțin de două ori sau nu este efectuată de ROMVEGA într-un termen rezonabil, clientul poate deduce din prețul de cumpărare, renegocia contractul sau solicita despăgubiri. Revendicarea despagubirilor presupune că beneficiarul poate furniza dovezi ale neglijenței ROMVEGA.

6. ROMVEGA nu oferă garanție pentru defecte sau deteriorări (pentru care ROMVEGA nu este responsabilă) cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă, instalarea sau configurarea defectuoasă, încărcături excesive, uzură normală, manipulare incorectă sau neatentă, echipament de lucru necorespunzător , sau prin influențe chimice, abrazive, electrochimice sau electrice (în măsura în care acestea nu sunt mentionate in contract).

7. În măsura în care legea permite, răspunderea pentru prejudiciu este exclusă. ROMVEGA nu este răspunzătoare pentru daune atunci cand faptele care provocat daunele nu au fost cu intenție sau din neglijență. 

8. Răspunderea ROMVEGA este limitată la valoarea netă facturată a bunurilor expediției care conțineau articolul defect. Răspunderea este întotdeauna limitată la daune tipice, previzibile.

9. ROMVEGA nu își asumă răspunderea pentru daune care pot fi atribuite neglijenței unui client care a furnizat informații incomplete sau incorecte cu privire la condițiile de mediu sau de funcționare (ale locului de instalare sau ale mediului de măsurare) care influențează funcționalitatea produselor ROMVEGA și în special a instrumentelor sale de măsurare. Responsabilitatea alegerii echipamentelor revine exclusiv clientului, ROMVEGA putand face recomandari bazate in informatii de la furnizori, parteneri si/sau experienta.

VIII. Confidențialitate, drepturi de brevet

1. Părțile contractante se angajează să respecte confidențialitatea absolută față de orice terță parte. Clientul este în special obligat să păstreze confidențialitatea tuturor secretelor comerciale și comerciale, a metodelor de producție, a altor informații comerciale și comerciale, precum și a documentelor și informațiilor de la ROMVEGA care devin cunoscute în legătură cu contractul și nu oferă acces terților lor.

2. Ambele părți vor impune, de asemenea, obligația menționată mai sus tuturor angajaților și terților care (cu autorizație) sunt angajați în contract.

3. ROMVEGA pretinde drepturile de autor asupra tuturor eșantioanelor, estimărilor costurilor, desenelor, schițelor și altor informații (și sub formă de date electronice). Clientului i se permite să folosească aceste lucruri, precum și orice alte documente sau articole legate de articolele legate de articolul difuzat, numai în conformitate cu termenii contractului. Clientul nu are permisiunea de a transmite aceste lucruri unei terțe părți sau de a le exploata în vreun fel.

4. În cazul în care, pe parcursul unei proceduri de licitație, ROMVEGA oferă clienților proiecte tehnice și informații, dar ROMVEGA nu primește contractul, proiectele tehnice și informațiile trebuie să fie redirecționate imediat și să nu fie accesibile unei terțe părți.

IX. Alți termeni

Intelegerile speciale în legătură cu contractul sau anexele la aceste Conditii Generale trebuie să fie efectuate în scris pentru a fi valabile. Se aplica Legea din Romania, instanta competenta fiind Judecatoria Iasi. 

*-

1. Modificare intrata in vigoare din data de 16.12.2022